Korekta językowa

Home | Korekta językowa

Korekta językowa

Ze względu na zakres prac wymaganych przy ostatecznym opracowaniu tekstu, prace wykonywane przez korektora można podzielić na redakcję tekstu, korektę językową, niezależną weryfikację oraz korektę edytorską.

Redakcja czy korekty tekstu?

Redakcja to wszechstronne opracowanie tekstu przeznaczonego do druku lub do publikacji w innej postaci zarówno pod względem językowym, jak i merytorycznym. Zadanie redaktora, oprócz wyeliminowania z tekstu błędów ortograficznych,  interpunkcyjnych i gramatycznych polega także na zadbaniu o komunikatywność przekazu, a więc o jego spójność pod względem stylistycznym i logicznym kompozycyjnym i merytorycznm. Dlatego tak ważne jest, aby redaktor posiadał tzw. rozległe horyzonty i dysponował pewnym zasobem wiedzy z dziedziny, której dotyczy dana publikacja.

Korekta językowa (korekta native speakera)

Polega na sprawdzeniu tłumaczenia przez native speakera, czyli osobę, dla której dany język jest językiem ojczystym. Celem tego rodzaju korekty jest zredagowanie tekstu w taki sposób, aby brzmiał on całkowicie naturalnie i płynnie w danym języku docelowym. Korekta ta obejmuje dopasowanie stylu tłumaczenia do odbiorcy tekstu w języku docelowym i weryfikację poprawności gramatycznej. Korektor zwraca także uwagę na dobór odpowiedniego słownictwa przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej wierności przekładu.

Porównanie z oryginałem (niezależna weryfikacja)

Jest to usługa, w której tłumaczenie zostaje zweryfikowane z oryginałem przez drugiego tłumacza. Weryfikatora dobieramy tak, aby był on specjalistą w dziedzinie, której dotyczy tekst. Niezależna weryfikacja ma na celu poprawienie tekstu pod kątem zgodności semantycznej, merytorycznej i terminologicznej.

Korekta edytorska (tzw. „szczotka”)

Wykonywana po składzie w przypadku tłumaczeń przeznaczonych do druku, skoncentrowana na zachowaniu konwencji typograficznych danego języka, poprawieniu formatowania, podziału wyrazów, zapewnieniu poprawnego wyświetlania wszystkich znaków i elementów graficznych oraz kompletności tekstu. Celem szczotki jest usunięcie usterek powstałych po składzie tekstu.

Wszystkie usługi korektorskie są wykonywane przez naszych doświadczonych redaktorów i korektorów. Serdecznie zapraszamy do współpracy!